fbpx

Megleruttrykk

Som eiendomsmeglere får vi ofte spørsmål om forskjellige ord og uttrykk som står i salgannonser og prospekter. Vi har laget en kort innføring i terminologien som brukes av meglere.

P-rom:
Primærrom (p-rom) er bruksarealet av primærdelen i boligen. Primærdelen er en samling av de primære rommene i boligen. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

S-rom:
Sekundærrom (s-rom) er det resterende arealet i boligen som ikke er primærrom. For eksempel kott, uinnredet loft, garderober, garasje, boder og gang, inklusive trapp mellom rom. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P- ROM) og sekundære rom (S- ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.

BRA:
Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

BTA:
Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruttoarealer begrenses av ytterveggers utsider og/eller til midt i skillevegger mot annen bruksenhet/fellesareal.

«As is klausul»:
En «som den er»-klausul, som innebærer at selger har begrenset ansvar for etteranmeldte feil og mangler ved boligen. Klausulen gjelder ikke for feil og mangler selger visste eller burde visst om. Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig.

Dokumentavgift:
Dette er en pålagt avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den betales av kjøper og utgjør 2,5% av kjøpesummen. Ved kjøp av andels- eller aksjeleilighet betaler man ikke dokumentavgift.